logo

รหัสโครงการ

11-3-089-2557(7)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

รศ. ดร. พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

นักวิจัยร่วม

ภญ.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 9032 คน

วันที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2558 07:28

เกี่ยวกับโครงการ

ไวรัสตับอักเสบซีเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับ แนวทางการรักษาในปัจจุบันคือ การใช้ยา ยา peginterferon alfa ชนิด 2a หรือ 2b ร่วมกับ ribavirin ยาดังกล่าวนี้ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชี จ(2) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังสายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 6 อย่างไรก็ตาม ได้มีแนวทางการรักษาใหม่คือ การใช้ยา sofosbuvir ซึ่งเป็นหนึ่งในยากลุ่ม Direct-acting Antiviral Agents (DAAs) ร่วมกับยาอื่น ที่มีหลักฐานจากงานวิจัยทางคลินิกหลายชิ้นบ่งชี้ว่ามีประสิทธิผลสูงกว่าและผลข้างเคียงของยาน้อยกว่ายาในแนวทางการรักษาเดิม ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้จึงเพื่อ:

1. ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์เชิงอภิมานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของยากลุ่ม DAAs สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังใน

1)ผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยามาก่อนสายพันธุ์ 1 2)ผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยามาก่อนและ/หรือผู้ป่วยที่เคยล้มเหลวจากการรักษาด้วยยาสายพันธุ์ 3 3)ผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยามาก่อนและ/หรือผู้ป่วยที่เคยล้มเหลวจากการรักษาด้วยยาสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่สายพันธุ์ 3

2. ประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของยา sofosbuvir ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง

โครงการวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 โครงการย่อย ได้แก่ 1. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์เชิงอภิมานเพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิผลของยากลุ่ม DAAs สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ HCV ชนิดเรื้อรัง (Efficacy of Second Generation Direct-acting Antiviral Agents for Treatment Naïve Hepatitis C Genotype 1: A Systematic Review and Network) ซึ่งมีนักวิจัยรับผิดชอบดังต่อไปนี้ นักวิจัยหลัก พญ. ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี และ ภญ.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล มีระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่ 31 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2558 และขณะนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว 2. การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติด เชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง (Cost-Utility and Budget Impact Analysis of Hepatitis C Virus Treatment with Sofosbuvir-based Regimens in Thailand) ซึ่งมีนักวิจัยรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ นักวิจัยหลัก ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ นักวิจัยร่วม ภญ.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล, นายทรงยศ พิลาสันต์ มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 31 สิงหาคม - 31 มีนาคม 2559

เอกสารเพิ่มเติม

โครงร่างวิจัย

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว