logo

รหัสโครงการ

201-503-2554

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง

นักวิจัยร่วม

นายกิตติพงษ์ ธิบูรณ์บุญ

นางสาวสุทธิษา สมนา

นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ

นางสาวรุ่งนภา คำผาง

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2079 คน

วันที่เผยแพร่ 23 ธันวาคม 2554 18:59

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหัวข้อในการประเมิน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย  และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วม โดยการจัดลำดับหัวข้อฯประจำปี 2555 นี้ได้ส่งจดหมายเชิญเสนอหัวข้อฯไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 353 แห่ง และได้เปิดรับการเสนอหัวข้อจากนักวิชาการอิสระทางเวบไซต์ ซึ่งมีผู้เสนอหัวข้อเข้ามาทั้งสิ้นจำนวน 26 หัวข้อ  พิจารณาเบื้องต้นพบว่า 11 หัวข้อเป็นหัวข้อที่ไม่ใช่ขอบเขตงานของโครงการฯ หลังจากนั้นได้ทำการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น และพบว่า 3 หัวข้อ มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเนินการอยู่แล้ว /อยู่ในระหว่างดำเนินการ  จึงมี 12 หัวข้อที่ทำการนำเสนอและจัดลำดับความสำคัญในรอบสุดท้าย  สุดท้ายคัดเลือก 5 หัวข้อเพื่อดำเนินการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในปี 2555