logo
PB QOF 1 cover
Download ดาวน์โหลด 932 ครั้ง
เข้าชม 1615 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เริ่มดำเนินโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ หรือ Quality and Outcomes Framework (QOF) ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อจูงใจสถานพยาบาลให้จัดบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ และได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด การศึกษาในปี 2558 พบว่า โครงการ QOF ช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและผลงานบริการได้จริง อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการควรได้รับการปรับปรุงในส่วนของการบริหารจัดการและตัวชี้วัด รวมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ และหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยใช้ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการประกอบการตัดสินใจ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง