logo

รหัสโครงการ

201-358-2554

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

-

นักวิจัยร่วม

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

นางสาวเยาวรีย์ ดอเลาะ

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - พฤษภาคม 2554
สิ้นสุด: - พฤษภาคม 2555

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

กำหนดโครงร่างวิจัย - 20%

จำนวนผู้เข้าชม: 2802 คน

วันที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2554 17:14