logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประเมินการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ

นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นการสอบถามผู้พิการทางการได้ยินที่ได้รับเครื่องช่วยฟังภายใต้สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และความต้องการด้านการสนับสนุนการให้บริการหลังการได้รับเครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยิน โดยผลจากการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะนำไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการเก็บในจังหวัดอื่นๆ คือ ขอนแก่น สมุทรปราการ ชลบุรี และสงขลา ภายหลังจากนี้จะมีการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังรวมถึงความเป็นไปได้ของภาครัฐหากจะมีการสนับสนุนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งผลการศึกษาทั้งหมดจะถูกจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบหลังการให้บริการเครื่องช่วยฟังที่อยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

12 กรกฎาคม 2559

Next post > นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการประเมินการจัดบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

< Previous post Public Lecture on Disease control priorities: improving health and reducing poverty by Prof. Dean Jamison (Only 120 Seats available)

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด