logo

รหัสโครงการ

30-3090-2557

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.อินทิรา ยมาภัย

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 7573 คน

วันที่เผยแพร่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 12:34

เกี่ยวกับโครงการ

อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย

โครงการ “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” เป็น โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้วิธีวิจัยด้วยการสร้างแผนที่เดินทาง จากการทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ และรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคไทย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น เจ้าหน้าที่ อย. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้บริโภค ภาคประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และ นักวิชาการ

ทำไมถึงต้องทำวิจัยเรื่องนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบต่อการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นอย่างมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม อาหารและเกษตรกรรม การขนส่ง และโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงต้องมีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

อีกทั้งปัจจัยภายในของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเองที่มีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น จำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอส่งผลให้การทำงานเกิดความล่าช้า ในภารกิจด้านยามีปัญหาเรื่องตำรับยาบางรายการไม่มีหลักฐานด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย มีความล่าช้าในการทบทวนและเพิกถอนทะเบียนตำรับยา หรือในภารกิจด้านอาหารที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง

จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่มีผลต่อระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย และข้อจำกัดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปัจจุบัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรศึกษาการระบบคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคต และบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถรับมือและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ ภาพอนาคตของระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย

กำหนดบทบาทและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะ อย. ได้อย่างเหมาะสมกับอนาคตของประเทศไทย

ได้ข้อเสนอแนะเชิงระบบด้านการจัดองค์กร การจัดระบบงาน การจัดสรรทรัพยากร และ การกำกับ ติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในอนาคต

ทีมวิจัยเป็นเพียงผู้รวบรวมข้อมูลภาพฝันอนาคตที่หลากหลาย

คุณ…เป็นผู้กำหนดภาพอนาคตระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยด้วยตัวคุณเอง

เพียงร่วมเสนอความคิด ต่ออนาคตระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่คุณอยากเห็น โดยตอบคำถามเหล่านี้

  1. บทบาทหรือภาระงาน อะไรที่ อย. ควรทำต่อ/ทำเพิ่ม พร้อมเหตุผล
  2. บทบาทหรือภาระงาน อะไรที่ อย. ควรลดบทบาทลง พร้อมเหตุผล

ผ่านช่องทางเหล่านี้

  • ร่วมกิจกรรม ระดมสมอง มองอนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย วันที่ 2-4 กันยายน 2558 ที่ อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
  • หรือ ส่งความเห็นของคุณผ่านช่องทางเหล่านี้  ภายในวันที่ 1 – 25 ก.ย. 58

QR code Line group FDA

ความเห็นของคุณ ไม่เพียงจะไปใช้ในงานวิจัย ยังมีสิทธิร่วมลุ้นรับของรางวัล Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล

สอบถามรายละเอียดโครงการ “อนาคต อย. อนาคตไทย” ที่

อีเมล fda@hitap.net

Website www.hitap.net/research/fda

โทร 02-590-4549

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Gift Voucher จำนวน 10 รางวัล กับกิจกรรม "ระดมสมอง มองอนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย" ดังนี้........

1. คุณ บงกช เอี่ยมจำรูญ
2. คุณ วัลกา เป็นสุข
3. คุณ ธิภาพร เสมสวัสดิ์
4. คุณ กรวิภา ศรีสุวรรณ
5. คุณ สินีนาฎ โรจนประดิษฐ์
6. คุณ รานี บัณฑิตานุกูล
7. คุณ ขนิษฐา กิจเกสร
8. คุณ วอง เพ ลาน
9. คุณ รัตนาภรณ์ เจริญทอง
10.คุณ สาวิญี แสงสุกใส

ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร :  02-590-4549 , 02-590-4374-5

ตั้งแต่ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

อย่าลืม!! เตรียมเอกสาร "สำเนาบัตรประชาชน" มายืนยันในการขอรับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว