logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงระบบ และ โครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3/2558

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิจัยนำเสนอความก้าวหน้าในแต่ละรายผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรับผิดชอบและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการขั้นต่อไป ซึ่งได้ข้อสรุปว่างานวิจัยดังกล่าวจะทำโดยใช้วิธีการสร้างแผนที่นำทาง (roadmaps) ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของประเทศไทย

30 มิถุนายน 2558

Next post > ประเมินความคุ้มค่าการใช้ยา Plerixafor ในคนไข้ โรคมะเร็งไขกระดูกและ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

< Previous post HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขครั้งที่ 4/2558

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด