logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประเมินความคุ้มค่าการใช้ยา Plerixafor ในคนไข้ โรคมะเร็งไขกระดูกและ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

HITAP จัดประชุมหารือกับหลายหน่วยงาน เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยา Plerixafor ในคนไข้ โรคมะเร็งไขกระดูกและ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พญ. ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี นักวิจัยโครงการประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยา Plerixafor ในคนไข้ โรคมะเร็งไขกระดูกและ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ โรคมะเร็งไขกระดูก เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ซึ่งแบ่งตัวช้า ทำให้มีการทำลายกระดูก และกดการทำงานของเซลล์ปกติในไขกระดูก มักจะทำให้เกิดความผิดปกติได้หลายระบบ และเป็นปัญหาแก่แพทย์สาขาต่าง ๆ อาทิเช่น ไต กระดูก ผิวหนัง หัวใจ ระบบประสาท และ เมแทบอลิซึมอื่นๆ การรักษาโรคมะเร็งไขกระดูกที่สามารถยืดอายุผู้ป่วยในปัจจุบันคือการปลูกถ่ายเซลส์ต้นกำเนิดโดยใช้เซลส์ต้นกำเนิดจากตัวผู้ป่วยเอง ดังนั้นจึงต้องทำการเก็บเกี่ยวเซลส์ต้นกำเนิดจากเลือดของผู้ป่วย โดยการเก็บเกี่ยวเซลส์ต้นกำเนิดมีการใช้ยาหลายประเภทในการกระตุ้นให้เซลส์ต้นกำเนิดออกมาจากไขกระดูก ซึ่งยา Plerixafor เป็นยาใหม่ที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีในการกระตุ้นเซลส์ต้นกำเนิดให้ออกมาในเลือด แต่เนื่องจากยา plerixafor มีราคาแพงมากจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการใช้ยาต่อไป

6 กรกฎาคม 2558

Next post > สนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ

< Previous post HITAP จัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงระบบ และ โครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3/2558

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด