logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 13 (EE training#13) ที่โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข และจากหน่วยงานอื่น ๆ สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเบื้องต้นจำนวนมาก โดยในครั้งเน้นเรื่องการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการคัดกรองโรค

การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความสามารถในการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ประยุกต์องค์ความรู้ในการประเมินคุณภาพงานวิจัย และนำผลงานวิจัยที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพเชิงนโยบาย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย รวมถึงมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

14 กันยายน 2560

Next post > HITAP ร่วมงาน Thailand Research Expo 2017

< Previous post นักศึกษา HePTA เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ HITAP

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด