logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักศึกษา HePTA เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ HITAP

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ต้อนรับการมาเยือนของคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HePTA) ที่มาศึกษาการทำงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านสุขภาพของประเทศไทย เช่น การทำวิจัยเพื่อบรรจุยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตลอดจนทำการสื่องานวิจัยสู่สาธารณะ

31 สิงหาคม 2560

Next post > HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 13

< Previous post สัมภาษณ์พิเศษ: อิศรางค์ นุชประยูร โลกยกย่องไทยต้นแบบเข้าถึงการรักษามะเร็งถ้วนหน้า

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด