logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วมงาน Thailand Research Expo 2017

HITAP นำงานวิจัยเรื่อง “GEAR—Guide for Economic Analysis and Research” และงานวิจัยเรื่องการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเกิดซํ้าของกลุ่มทารกที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซมนำเสนอในส่วนนิทรรศการงาน Thailand Research Expo 2017

เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 HITAP ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเด่น ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2016) จัดโดย หน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย HITAP นำเสนองานวิจัยในส่วนนิทรรศการหลายเรื่อง อาทิ “GEAR—Guide for Economic Analysis and Research” เว็บไซต์สนับสนุนและช่วยเหลือนักวิจัยทั่วโลกที่ต้องการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ แต่ขาดความรู้ ประสบการณ์ ให้สามารถทำการประเมินที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และงานวิจัยเรื่องการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเกิดซํ้าของกลุ่มทารกที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซม

14 กันยายน 2560

Next post > HITAP ร่วมประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

< Previous post HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 13

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด