logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

หนังสือพิมพ์: บ้านเมือง

ฉบับวันที่: 6 ธันวาคม 2016

บ้านเมือง: วิพากษ์อนาคต อย. (2)

 

 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ แม้จะชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของหน่วยราชการอย่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอันได้แก่ ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน รวมทั้งส่งเสริมผู้บริโภคให้มีพฤติกรรมบริโภคที่ถูกต้องแล้ว
นอกจากนี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ยังประเมินถึงสถานการณ์เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหาก อย.ยังคงนิ่งเฉย ทั้งนี้เพราะจากข้อจำกัดและปัญหาใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้มีการเสนอทางเลือกเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างและการทำงานของ อย. แต่การตั้งหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นองค์กรอิสระจะสามารถแก้ปัญหาในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อสนองตอบความท้าทายในอนาคต แต่การพัฒนาไปสู่องค์อรอิสระนั้นต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นในระยะสั้นนี้ทางเลือกที่ 1 จึงมีความเหมาะสมมากที่สุด แต่ อย.จะต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานดังนี้ คือพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดลำดับความสำคัญ เน้นงานที่กระทบกับประชาชนมากเป็นหลัก รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการ ความรู้ ขีดความสามารถของบุคลากร ขอรับงบประมาณหรือหารายได้จากแหล่งอื่นเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายใน อย.และเครือข่ายที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผลักดันงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เกิดผลในวงกว้าง

 

โดยการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการระดับชาติ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ ตัดภาระงานที่ไม่สำคัญหรือโอนงานที่ไม่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานอื่น พัฒนาระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เตรียมการเพื่อพัฒนาองค์กรในระยะยาว จัดตั้งคณะทำงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ของ อย. และให้ความสำคัญกับแผนการพัฒนาองค์กร โดยมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง พร้อมดำเนินการตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัด ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลงานของ อย.ในอนาคตจะสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์ทั้งกับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะเมื่อ อย.ได้มีการพัฒนาปฏิรูปตนเองเต็มรูปแบบแล้ว ประโยชน์สูงสุดย่อมจะตกอยู่กับประชาชนผู้บริโภค แล้วอนาคตของ อย.ก็จะเป็นที่ยอมรับ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

 

7 ธันวาคม 2559

Next post > คอลัมน์ ส่องสถานการณ์: มหาวิทยาลัยกับวิสาหกิจเพื่อสังคม

< Previous post วิพากษ์อนาคต อย. (1)

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด