logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ระดมสมอง มองอนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย

อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย

โครงการ “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” เป็น โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้วิธีวิจัยด้วยการสร้างแผนที่เดินทาง จากการทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ และรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคไทย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น เจ้าหน้าที่ อย. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้บริโภค ภาคประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และ นักวิชาการ

ทำไมถึงต้องทำวิจัย

หากย้อนกลับไป ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คบส.)ของไทย เกิดขึ้นราวปี พ.ศ.2470 ที่มีการออก พรบ.หางนมเพื่อป้องกันผลเสียด้านสุขภาพจากการใช้หางนมเลี้ยงทารก ทั้งนี้งานด้านคบส.ไทยพัฒนาเรื่อยมา มีหน่วยงานหลายหน่วยทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนร่วมทำงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานรัฐหลักที่ดูแลระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

อย่างไรก็ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ต่าง ๆ ส่งผลให้การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมีความท้าทายมากขึ้น เช่น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สินค้านำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง Stemcell, Nano Technology  หรือผลิตภัณฑ์ GMO แต่ประเด็นท้าทายที่หลายคนพูดถึงคือ อย.เอง มีกำลังคนและงบประมาณจำกัด

เราจะมีการวางระบบ โครงสร้าง และการจัดการอย่างไรเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน-ภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะผู้วิจัยประกอบไปด้วย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับมอบหมายจาก อย. ให้ศึกษาและพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• ได้ ภาพอนาคตของระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย
• กำหนดบทบาทและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะ อย. ได้อย่างเหมาะสมกับอนาคตของประเทศไทย
• ได้ข้อเสนอแนะเชิงระบบด้านการจัดองค์กร การจัดระบบงาน การจัดสรรทรัพยากร และ การกำกับ ติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในอนาคต

ทีมวิจัยเป็นเพียงผู้รวบรวมข้อมูลภาพฝันอนาคตที่หลากหลาย

คุณ…เป็นผู้กำหนดภาพอนาคตระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยด้วยตัวคุณเอง

 

เพียงร่วมเสนอความคิด ต่ออนาคตระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่คุณอยากเห็น โดยตอบคำถามเหล่านี้

  1. บทบาทหรือภาระงาน อะไรที่ อย. ควรทำต่อ/ทำเพิ่ม พร้อมเหตุผล
  2. บทบาทหรือภาระงาน อะไรที่ อย. ควรลดบทบาทลง พร้อมเหตุผล

ผ่านช่องทางเหล่านี้

  • ร่วมกิจกรรม ระดมสมอง มองอนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย วันที่ 2-4 กันยายน 2558 ที่ อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
  • หรือ ส่งความเห็นของคุณผ่านช่องทางเหล่านี้  ภายในวันที่ 1 – 25 ก.ย. 58

QR code Line group FDA

 

ความเห็นของคุณ ไม่เพียงจะไปใช้ในงานวิจัย ยังมีสิทธิร่วมลุ้นรับของรางวัล Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล

สอบถามรายละเอียดโครงการ “อนาคต อย. อนาคตไทย” ที่

อีเมล fda@hitap.net

Website www.hitap.net/research/fda

โทร 02-590-4549

24 สิงหาคม 2558

Next post > มองอดีต สู่อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย

< Previous post หยิบข่าวมาเล่า: ผลวิจัยสหรัฐฯ เผยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมไม่ทำให้ปริมาณผู้เสียชีวิตลดลง สอดคล้องผลวิจัย HITAP เผยไม่มีความคุ้มค่า ควรระบุกลุ่มเสี่ยงจึงคัดกรองเฉพาะกลุ่ม

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ