logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ โครงการประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ พร้อมด้วยทีมวิจัย HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญสำหรับ“โครงการประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันราชานุกูล สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) และ บริษัท โครโมโซม แลบโบราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงร่างวิจัย ปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน โดยทีมวิจัย HITAP จะนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงโครงร่างวิจัยและแนวทางการดำเนินงานต่อไป

สำหรับกลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม คาดว่าประเทศไทยมีทารกแรกเกิดที่มีกลุ่มอาการดาวน์ประมาณ 1,000 คนต่อปี หญิงตั้งครรภ์ที่อายุมากมีความเสี่ยงที่จะมีบุตรกลุ่มอาการดาวน์มากขึ้น อย่างไรก็ดี พบว่าร้อยละ 60-70 ของเด็กกลุ่มอาการดาวน์เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่อายุต่ำกว่า 35 ปี เพราะหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้มักไม่ได้รับคำแนะนำให้ตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์ สปสช. จึงได้ดำเนินโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ใน 5 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ ลำพูน นครสวรรค์ ขอนแก่น สงขลา และมอบหมายให้ทีมวิจัย HITAP ประเมินการจัดระบบบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดนำร่อง เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ปัจจัยหรือองค์ความรู้ที่จำเป็นในการส่งเสริมการดำเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการจัดบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์สำหรับประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาขยายการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

3 มีนาคม 2559

Next post > ดร.นพ. ยศ รับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย

< Previous post HITAP ต้อนรับปลัดกระทรวง และเจ้าหน้าที่ระดับสูง สธ. อินโดนีเซีย ต่อยอดการวางระบบ HTA ของประเทศ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด