logo

รหัสโครงการ

01-326-2551

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร. ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช

นักวิจัยร่วม

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2395 คน

วันที่เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2554 16:06

เกี่ยวกับโครงการ

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้วยกลุ่มอาการดาวน์จะมีพัฒนาการที่ล่าช้าและมีความผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย ส่วนใหญ่จะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ทำให้ต้องได้รับการดูแลรักษาในระยะยาว มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษากลุ่มอาการดาวน์ การตรวจกรองและวินิจฉัยทารกก่อนคลอดเพื่อสืบหาความผิดปกติของกลุ่มอาการดาวน์สามารถช่วยการตัดสินใจของแพทย์และมารดาในการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถทำาได้ทั้งในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม การตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีความไว ความเฉพาะเจาะจง ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงแตกต่างกันไป การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของวิธีการตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดของกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์โดยใช้วิธีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์.