logo

นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการประเมินการจัดบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยการประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งค ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ โครงการประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ พร้อมด้วยทีมวิจัย HITAP จัดประชุมผู้เชี่ย ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP