logo

รหัสโครงการ

11-3-003-2557(19)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

-

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 1 พฤศจิกายน 2557
สิ้นสุด: 1 พฤศจิกายน 2558

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4412 คน

วันที่เผยแพร่ 9 ตุลาคม 2557 05:36

เกี่ยวกับโครงการ

เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีกระบวนการคัดเลือกหัวข้อและศึกษาวิจัยอย่างรอบด้าน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก่คณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้ หัวข้อวิจัยเรื่อง “การรักษาและป้องกันโรคหืดในเด็กไทย” เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับการคัดเลือกในปี พ.ศ. 2556 และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคำถามและขอบเขตของงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดหวังของการรักษาและป้องกันโรคหืดในเด็กไทย คือ 1)มีนโยบายกำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กโรคหืดเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง 2)มีแนวปฏิบัติการดูแลรักษาที่เหมาะสมในเด็กไทย 3)มีระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยเด็กโรคหืดในประเทศไทย 4)มีแนวปฏิบัติการป้องกันโรคหืด เพื่อลดอุบัติการณ์ อัตราตายและความรุนแรงของโรค

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว