logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ผู้เชี่ยวชาญโรคหืดในเด็ก ร่วมประชุม จัดทำแนวทางการวินิจฉัย ดูแล และรักษา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 58 ตัวแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ HITAP ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในผู้ป่วยเด็ก โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทางการแพทย์สหสาขา ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ตัวแทนด้านวิชาการ และตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำแนวทางการรักษาและป้องกันโรคหืดในเด็กไปใช้ในทางปฎิบัติ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไป พยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่รพ.สต. และเภสัชกร ได้มีแนวทางในการรักษาและป้องกันที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

จากการประชุมได้ข้อสรุปว่า (ร่าง) แนวทางการรักษาและป้องกันโรคหืดในเด็ก ทั้งในส่วนที่อายุต่ำกว่า 5 ปี และอายุ 5 ขึ้นไป สามารถนำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางนำไปใช้ในการดูแล รักษา และป้องกันโรคหืดในเด็ก สามารถเพิ่มการเข้าถึงยาสูดพ่นชนิดสเตอรอยด์เพื่อลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการกำเริบของโรคหืดในเด็ก

ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาดังกล่าว ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์จะนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวทางการรักษาและป้องกันโรคหืดในเด็กไทยฉบับสมบูรณ์ และจะเผยแพร่เอกสารในรูปแบบแผ่นพับในงานประชุมต่างๆ ที่ทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์จัดขึ้น และทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นลำดับถัดไป นอกจากนี้ HITAP จะช่วยทำจุลสารฉบับพิเศษเรื่อง การดูแลรักษาและป้องกันโรคหืดในเด็ก เพื่อช่วยขยายช่องทางการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนัก สำหรับสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม โดยจะเผยแพร่จุลสารนี้ ในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ไฟล์ผ่านเว็บไซต์ HITAP และส่งทางไปรษณีย์ ให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งส่งถึงผู้บริหารภายในกระทรวงสาธารณสุข และสปสช. ด้วยเช่นกัน

31 สิงหาคม 2558

Next post > HITAP จัดประชุมนำเสนอผลงานและแถลงข่าว “เมธีวิจัยอาวุโส เชื่อมงานวิจัย สู่นโยบาย” ภายหลังจบโครงการ

< Previous post HITAP จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของ Stent และ balloon ต่อผู้เชี่ยวชาญ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด