logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุม พัฒนาโครงการ “ชัดแจ๋ว ตรวจตาเด็ก เพื่ออนาคตไทย”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 58 HITAP จัดประชุมเพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผลจากงานวิจัย “การพัฒนาระบบคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและประกอบแว่นสายตาสำหรับเด็กก่อนวัยประถมศึกษาและประถมศึกษาในประเทศไทย” ไปสู่การปฏิบัติจริงทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ชัดแจ๋ว ตรวจตาเด็ก เพื่ออนาคตไทย” การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วน เช่น จักษุแพทย์เด็ก กุมารแพทย์ ผู้แทน สปสช. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ครูโรงเรียน รวมไปถึงนักทัศนมาตรศาสตร์ และเจ้าของร้านแว่น

ในการประชุม ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ นักวิจัย HITAP นำเสนอแผนภูมิการดำเนินงานของโครงการ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองสายตาเด็กที่โรงเรียนไปจนถึงการประกอบแว่นสายตา ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ โดยมี พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และพญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมจัดทำแนวทางและมาตรฐานในการดำเนินงานเช่น พัฒนาหลักสูตรการอบรมการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติสำหรับครู และคุณลักษณะของร้านแว่นคุณภาพ เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะนำไปพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหารของ สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

31 สิงหาคม 2558

Next post > ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมแสดงความเห็นต่อโครงร่างการศึกษาการประเมินความคุ้มค่าฯ และผลกระทบด้านงบประมาณของยา sofosbuvir ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง

< Previous post HITAP จัดประชุมนำเสนอผลงานและแถลงข่าว “เมธีวิจัยอาวุโส เชื่อมงานวิจัย สู่นโยบาย” ภายหลังจบโครงการ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด