logo

รหัสโครงการ

11-303-2554(6)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

พญ.กัลยา ตีระวัฒนานนท์

นักวิจัยร่วม

Ms.Chaw Yin Myint

น.ส.ศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 5748 คน

วันที่เผยแพร่ 14 ธันวาคม 2554 10:18

เกี่ยวกับโครงการ

ชมวิดีโอของโครงการได้ที่นี่

วัตถุประสงค์ทั่วไป

  • เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและจัดหาแว่นสายตาให้กับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาในประเทศไทย
วัตถุประสงค์เฉพาะ
  • เพื่อประเมินความชุกของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาที่มีภาวะสายตาผิดปกติทั้งที่สวมแว่นสายตาและไม่ได้สวมแว่นสายตาในพื้นที่ตัวอย่าง
  • เพื่อตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เด็กกลุ่มที่มีภาวะสายตาผิดปกติแต่ไม่ได้สวมแว่นสายตา
  • เพื่อประเมินความเป็นไปได้และความถูกต้องในการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติของเด็กนักเรียนโดยครูที่ได้รับการอบรม
  • เพื่อตรวจสอบการสวมแว่นสายตาของเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติและได้รับแจกแว่นสายตาฟรี หลังจากที่มีการคัดกรองไปแล้ว 3 เดือน
  • เพื่อประเมินงบประมาณสำหรับการคัดกรองและการจัดหาแว่นสายตาให้กับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาที่มีสายตาผิดปกติ

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว