logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

asthma-01

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นักวิจัย HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนวรรณกรรม ประสิทธิผลของยา Inhaled corticosteroids (ICS) ในการรักษาและป้องกันโรคหืดในเด็ก ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีนโยบายกำหนดสิทธิประโยชน์ ให้ผู้ป่วยโรคหืดเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง มีแนวปฏิบัติการป้องกันและดูแลรักษาที่เหมาะสมในเด็กไทยรวมไปถึงการมีระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยเด็กโรคหืดในประเทศไทย

ซึ่งในที่ประชุมมีมติร่วมกันดังนี้
1 ยังไม่มีความจำเป็นต้องทาการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ เนื่องจากปัญหาที่มีอยู่ คือ
การบริหารจัดการเชิงระบบที่ยังขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึงการวินิจฉัยและการสั่งจ่ายยาที่ยังเป็นเรื่องยากในการปฏิบัติ
การยอมรับของแพทย์ที่มีต่อตัวยา Inhaled corticosteroids (ICS) ที่ถึงแม้จะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสามารถใช้รักษาโรคหืดในเด็กได้จริง แต่แพทย์และผู้ปกครองของเด็กส่วนใหญ่ยังคงไม่ยอมรับยา ICS และไม่ยอมให้เด็กใช้ยาในระยะเวลานาน
2 หลังจากที่มีการปรับปรุง guideline ในการช่วยวินิจฉัยโรคหืดในเด็กของประเทศไทยแล้วควรให้มีการทดสอบความไว ความถูกต้อง และการนำยา ICS ไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติก่อน
โดยการใช้วิธี face validity
แล้วจึงปรึกษากับผู้กาหนดนโยบายถึงเรื่องการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นลำดับถัดไป

ติดตามเอกสารการประชุมได้ที่  https://www.hitap.net/research/22425

10 พฤศจิกายน 2557

Next post > HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ และนโยบายด้านสุขภาพ ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

< Previous post HITAP และ IHPP จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกหัวข้อปัญหาสุขภาพ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เข้าสู่การประเมินและพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันถ้วนหน้ารอบที่ 2/2557

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด