logo

รหัสโครงการ

61413030R1035L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

สลักจิต ชื่นชม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2591 คน

วันที่เผยแพร่ 9 กรกฎาคม 2562 07:51

เกี่ยวกับโครงการ

โรคข้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็กชนิด systemic (SJIA) เป็นประเภทหนึ่งของโรคข้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็ก ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิด SJIA อย่างชัดเจน ในประเทศไทยกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ กลุ่มยาสเตียรอยด์ และกลุ่มยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยด์ เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค SJIA ที่ครอบคลุมโดยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ยาเหล่านี้มีข้อจำกัดในด้านประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่รุนแรงเมื่อใช้ติดติดกันเป็นเวลานาน ซึ่งกรอบแนวคิดการรักษาในยุคหลังเริ่มเข้าสู่แนวทางการรักษาด้วยสารชีวภาพ โดยข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยยังค่อยข้างจำกัดและสารชีวภาพเหล่านี้มีราคาสูงเนื่องจากเป็นยาใหม่ กอปรกับในบริบทของประเทศไทยยังไม่เคยมีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้สารชีวภาพรักษาผู้ป่วยโรค SJIA จึงเป็นที่มาของโครงการนี้

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว