logo
Download ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
เข้าชม 383 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคข้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็กชนิด systemic (SJIA) เป็นประเภทหนึ่งของโรคข้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็ก ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิด SJIA อย่างชัดเจน ในประเทศไทยกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ กลุ่มยาสเตียรอยด์ และกลุ่มยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยด์ เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค SJIA ที่ครอบคลุมโดยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ยาเหล่านี้มีข้อจำกัดในด้านประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่รุนแรงเมื่อใช้ติดติดกันเป็นเวลานาน ซึ่งกรอบแนวคิดการรักษาในยุคหลังเริ่มเข้าสู่แนวทางการรักษาด้วยสารชีวภาพ โดยข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยยังค่อยข้างจำกัดและสารชีวภาพเหล่านี้มีราคาสูงเนื่องจากเป็นยาใหม่ กอปรกับในบริบทของประเทศไทยยังไม่เคยมีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้สารชีวภาพรักษาผู้ป่วยโรค SJIA จึงเป็นที่มาของโครงการนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง