logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ภก.ดิศรณ์ กุลโภคิน

อีเมล์: disorn.k@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

ภก.ดิศรณ์ กุลโภคิน จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2560 มีประสบการณ์ศึกษาวิจัย Senior Project ด้านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และมีโอกาสฝึกอบรมในตาแหน่ง Visiting Researcher ณ Health economic and outcome research center Monash University Malaysia มีความสนใจพิเศษด้านการประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษศาสตร์ ของเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

งานวิจัยที่เข้าร่วม