logo

รหัสโครงการ

11-3-099-2559(1)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ภก.เพียร เพลินบรรณกิจ

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

ตรวจสอบผลวิจัย - 90%

จำนวนผู้เข้าชม: 2834 คน

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 10:48

เกี่ยวกับโครงการ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ในการใช้สารชีวภาพ tocilizumab รักษาผู้ป่วยโรค SJIA ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากลุ่ม NSAIDs และ/หรือ systemic corticosteroids