logo
Download ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
เข้าชม 135 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการประเมินทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมระบบบริการสุขภาพและสุขภาพประชาชนไทยมีความมุ่งหวังในการสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ โดยรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย แนวทางการประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพในต่างประเทศ ศึกษาขนาดของตลาดและความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพในปัจจุบัน และคาดการณ์ขนาดของตลาดในอนาคต เพื่อพัฒนากระบวนการประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ (digital health technology assessment) ที่สามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

1) ทบทวนกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพในประเทศไทย  

2) สังเคราะห์ประสบการณ์และบทเรียนการประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพในต่างประเทศ  

3) ประเมินขนาดของตลาดเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพในปัจจุบัน และคาดการณ์ขนาดของตลาดในอนาคต  

4) ประเมินความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพในประชาชนไทย  

5) พัฒนากระบวนการประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพที่สามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัยได้ในเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงด้านล่างนี้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง