logo
Download ดาวน์โหลด 482 ครั้ง
เข้าชม 639 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือไฮแทป (Health Intervention and Technology Assessment Program; HITAP) บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในระบบสุขภาพ ทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ โดยใช้การประเมินความคุ้มค่าสำหรับจัดสรรทรัพยากรภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย นำเสนอการแก้ปัญหาในรูปของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบวิจัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการวิจัย และกระบวนการนโยบาย พร้อมไปกับการพัฒนาขีดความสามารถระดับบุคคลองค์กร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย