logo
Download Download 100
Views 250

Details

Cancer Drug Fund (CDF) เป็นกองทุนในอังกฤษเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีราคาสูง กองทุนนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 และมีงบประมาณ 340 ล้านปอนด์ต่อปี

CDF ใช้ข้อมูลจากการประเมินโดย National Institute of Health and Care Excellence (NICE) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีและกระบวนการในการประเมิน Highly Specialised Technologies (HST) เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้เบิกจ่ายยาราคาแพง

อังกฤษบริหาร CDF อย่างไร ดูเพิ่มเติมได้ในเอกสารนี้