logo

Project Summary

Department of Immunization, Vaccines and Biologicals, World Health Organization (WHO) ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) และ the Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) เพื่อริเริ่มโครงการพัฒนาแนวทางในระดับโลกเกี่ยวกับวิธีการประเมินต้นทุนของระบบเฝ้าระวังโรคป้องกันด้วยวัคซีน (Surveillance for vaccine-preventable diseases: VPDs) ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทำ “Generic Protocol” ที่สามารถประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากระบบเฝ้าระวังในโรคป้องกันด้วยวัคซีนเป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและบริหารจัดการงบประมาณได้ดี อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงพบการระบาดของโรคป้องกันด้วยวัคซีนในบางพื้นที่ โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การระบาดของโรคหัดในปี พ.ศ. 2561 พบการระบาดจำนวนมากถึง 4,938 ราย และพบการระบาดของโรคหัดอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3,265 ราย

การระบาดที่เกิดขึ้นสวนทางกับความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันโรคหัด (MCV1) ที่พบว่ามีความครอบคลุมถึงร้อยละ 96 นอกจากนี้ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 แต่กลับพบการระบาดของโรคหัดระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง 2562 จึงถือเป็นความท้าทายของประเทศไทยที่ต้องทบทวนถึงประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังโรค ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามการระบาดให้บรรลุเป้าหมายของการกำจัดโรคหัด

การปรับปรุงและพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคหัดสามารถดำเนินการผ่านการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากร งบประมาณหรือต้นทุนสำหรับระบบเฝ้าระวังโรคหัดและหัดเยอรมัน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการพัฒนาแนวทางฯ ของ WHO ที่กล่าวไว้ข้างต้น การศึกษานี้จึงได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต้นทุนของระบบเฝ้าระวังโรคหัดและหัดเยอรมันในระดับประเทศ และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทางทั่วโลกเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อไปในอนาคต

Documents

Activity