logo

Project Code

2556-xx-xx

Research team

Researchers

Co - Researcher

Project Details

Project Status

Completed - 100%

Viewer: 2400

Publish date30 April 2014 14:42

Project Summary

โครงการประเมิน เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทบทวน เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งรายงานและบทความการศึกษาวิจัย เพื่อสะท้อนสถานการณ์ เกี่ยวกับการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น ในประเทศไทย สำหรับ เป็นข้อมูล ประกอบการจัดทำ The State of Thailand Population Report 2013 (STPR 2013) on Adolescent Pregnancy ซึ่ง ดำเนิน การโดยกองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund, UNFPA) ประจำประเทศไทยรายงานนี้เสนอผลการทบทวนดังกล่าวโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7บท ดังนี้
บทท่ี1 เหตุใดประเทศไทยจึงควรให้ความสำคัญต่ออนามัยการเจริญพันธุ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
บทท่ี 2 ระบาดวิทยาของการตั้งครรภ์ การคลอด และการทําาแท้งในวัยรุ่น บทที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
บทที่ 4 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในมุมมองของสังคม
บทที่ 5 ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
บทที่ 6 นโยบายและมาตรการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น บทที่ 7 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็ตาม การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบท้ังในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งผลกระทบด้านสุขภาพทางกายและใจของผู้เป็นแม่และทารก ผลกระทบ ด้านสังคม เช่นวัยรุ่นที่ตั้งครรภต์ โอกาสทางการศึกษา ปัญหาอันเนื่องมาจากขาด ความพร้อมในการเลี้ยงดูลูก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจทั้งระดับครัวเรือน และระดับประเทศทั้งนี้นโยบายมาตรการและบริการต่างๆที่ภาครัฐและหน่วยงานในภาคสว่น อื่นๆจัดขึ้น เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความชุกของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Documents

Activity