logo

Project Summary

วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการใช้เครื่องนำวิถีช่วยในการผ่าตัด โดยการศึกษา/พัฒนาแนวทางหรือข้อบ่งใช้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 2. เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของการใช้เครื่องนำวิถีช่วยในการผ่าตัดภายใต้ข้อบ่งใช้ที่เหมาะสม ในบริบทของประเทศไทย

Documents

Activity