logo

Project Code

11-3-03-2556(15)

Research team

Researchers

Co - Researcher

Project Details

Strategies
Category
Support
Tags
Project duration

Start: - 2013
End: - 2014

Contact

Project Status

Validation of results - 80%

Viewer: 1571

Publish date29 August 2013 17:57

Project Summary

วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการใช้เครื่องนำวิถีช่วยในการผ่าตัด โดยการศึกษา/พัฒนาแนวทางหรือข้อบ่งใช้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 2. เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของการใช้เครื่องนำวิถีช่วยในการผ่าตัดภายใต้ข้อบ่งใช้ที่เหมาะสม ในบริบทของประเทศไทย

Documents

Activity