logo

รหัสโครงการ

11-3-03-2556(15)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นาวาโท นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช

พญ.พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

ตรวจสอบผลวิจัย - 80%

จำนวนผู้เข้าชม: 2323 คน

วันที่เผยแพร่ 29 สิงหาคม 2556 17:57

เกี่ยวกับโครงการ

วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการใช้เครื่องนำวิถีช่วยในการผ่าตัด โดยการศึกษา/พัฒนาแนวทางหรือข้อบ่งใช้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 2. เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของการใช้เครื่องนำวิถีช่วยในการผ่าตัดภายใต้ข้อบ่งใช้ที่เหมาะสม ในบริบทของ