logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

01-202-2550 การเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:41%

05-201-2550 การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:56%

02-102-2550 การพัฒนาฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับประเทศไทย ระยะที่หนึ่ง (2551-2553) ผศ. ดร. ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

02-104-2550 พัฒนาการของการประเมินมาตรการและเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศไทย 2529-2549 นส.ศิริยุพา นันสุนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-401-2550 การคัดเลือกหัวข้อสำหรับประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ประจำปี 2550- 2551 น.ส.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%