logo
4.thai2 630_450
Download ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
เข้าชม: 19035 ครั้ง
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ ดังนี้คือ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ
• ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในความรับผิดชอบ เช่น บทความวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รายงานวิจัย เอกสารนโยบาย เป็นต้น
• บริหารเงินในโครงการวิจัยที่ตนเองเป็นผู้ช่วยวิจัยในแต่ละโครงการให้อยู่ในวงเงินที่เหมาะสม พร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานการเงินที่ใช้ในแต่ละโครงการ
• ติดต่อ ประสานงาน ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก
• จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น จดหมายเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมของโครงการที่รับผิดชอบ
• จัดทำนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร(ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ)
• จัดทำเอกสาร/ข้อความเพื่อเผยแพร่โครงการวิจัยและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน
• ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้อย่างดี
• สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ในระดับดี
• มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
• มีความรับผิดชอบสูง อดทน มนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้ดี
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย อย่างน้อย 1 ปีหรือเคยทำงานเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การสัมภาษณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ ไปรษณีย์)

• ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลดที่นี่หรือที่ แถบ download)
• ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
• สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
• ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
• ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน :ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก :

การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครทางอีเมลได้ที่
นายปรัชญา มากรุ่น อีเมล:  hr@hitap.net 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติม www.hitap.net