logo
Download ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
เข้าชม: 20837 ครั้ง
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หรือ HITAP (ไฮแทป) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นองค์กรวิจัย กึ่งอิสระ ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีพันธกิจหลัก คือ ศึกษาผลกระทบทั้งบวกและลบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพ และนำข้อมูลดังกล่าวไปนำเสนอเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านนโยบายของภาครัฐ เช่น คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ HITAP ยังทำงานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา โดยเน้นการเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศเหล่านั้นสามารถทำประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพด้วยตนเอง

จุดมุ่งหมายสูงสุดในการดำเนินงานของ HITAP ได้แก่ การที่สังคมไทย ‘มี’ ‘เข้าถึง’ และ ‘ใช้’ เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่เหมาะสม การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบ กระบวนการและหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยใช้ระเบียบวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบวิชาชีพ/บุคลากรด้านสุขภาพ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้นำผลการประเมินไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและหลักฐานที่ได้จากการประเมิน เช่น ประสิทธิผล ความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพและความจำเป็นของการมีและใช้เทคโนโลยีแต่ละชนิด ทั้งนี้ จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการคัดเลือก จัดหา และบริหารจัดการเทคโนโลยี รวมถึงการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม

ลักษณะการจ้าง : พนักงานเต็มเวลา

ลักษณะงาน : งานวิชาการ งานวิจัย รายงานตรงต่อนักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายวิจัย

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบการพัฒนาโครงร่างข้อเสนองานวิจัยเพื่อเสนอต่อแหล่งทุน
 • บริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จลุล่วง มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อเสนอหรือข้อตกลงการปฏิบัติงาน
 • มอบหมายงาน ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย ทั้งเรื่องการปฏิบัติงานด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการวิจัย รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมาย และสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
 • ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง (risk assessment and management) จากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อโครงการวิจัย
 • กำหนดหัวข้อเพื่อร่างนิพนธ์ต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมอบหมายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างบทความและการบริหารจัดการบทความเพื่อพิมพ์ในวารสารวิชาการให้แก่ผู้ช่วยวิจัย
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศัยภาพตามความเหมาะสม
 • เชื่อมโยงผลการวิจัยกับนโยบายและเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายวิจัย

คุณสมบัติ :

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาการวิจัยระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ นโยบายสาธารณะ เภสัชศาสตร์ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติศาสตร์ ระบาดวิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชากรศาสตร์ การวิจัยด้านสังคม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำวิจัยด้านสุขภาพ นโยบายสุขภาพ นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Internet Browser เพื่อสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลดที่นี่หรือที่ แถบ download)
 • ประวัติส่วนบุคคล (resume)
 • วุฒิการศึกษา
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ผลงานที่ผ่านมา เช่น งานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ (ถ้ามี)

เงินเดือน : เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร

สิทธิประโยชน์ :

 • ประกันสังคมและสวัสดิการอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน
 • โอกาสในการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
 • โอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

วิธีการพิจารณา :

 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องเข้ารับการทดสอบทักษะพื้นฐานด้านการเขียนและความรู้พื้นฐานด้านสถิติ (ความรู้พื้นฐานด้านสถิติใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ไม่นำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน) และสอบสัมภาษณ์
 • การสัมภาษณ์จะใช้วิธี competency-based interview ร่วมกับ strength-based interview
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้สมัครยื่นประกอบการสมัคร ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ร่วมกับคะแนนที่ได้จากการสอบทักษะพื้นฐานด้านการเขียนและการสัมภาษณ์

นโยบายการรับเข้าทำงาน :

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ไม่มี นโยบายในการเรียกเก็บเงินค่าสมัคร

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพยึดถือหลักปฏิบัติเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานจึงไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยเฉพาะเหตุผลอันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของสังคมไทย

วิธีการสมัคร : สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งอีเมลได้ที่ นายปรัชญา มากรุ่น อีเมล:  hr@hitap.net สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป