logo
Download ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
เข้าชม: 22813 ครั้ง
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ

จึงรับสมัครทีมวิจัยที่มีความสนใจในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์จริง (real-world data) ชอบและสนใจในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ในระบบบริการสุขภาพ (routine healthcare data) เพื่อตอบโจทย์วิจัยให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน ดังนี้คือ

ตำแหน่ง นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย (ชีวสถิติ/ สถิติ/ ระบาดวิทยา)

จำนวน 1-2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เก็บรวบรวม ตรวจสอบ จัดทำ จัดการข้อมูลต่างๆ และวางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
 • ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูล ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลและนำเสนอการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธภาพ
 • จัดทำรายงานผลการศึกษาและเอกสารวิชาการ และเขียนบทความตีพิมพ์
 • นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ และผลการศึกษาวิจัยในเวทีต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • สนับสนุนฝ่ายอื่นๆ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหาร HITAP

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาระบาดวิทยา/ ชีวสถิติ/ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล และ/หรือทำวิจัยด้านสุขภาพ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติในระดับดี เช่น STATA, R, PYTHON
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และสามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ และมีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการรวมถึงจัดลำดับความสำคัญของงานได้ ทั้งในการทำงานปกติและภายใต้แรงกดดัน
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
 • หากมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการด้านระบาดวิทยาหรือสุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail)

• ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลดที่นี่หรือที่ แถบ download)
• ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
• สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
• ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
• ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน :ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งอีเมลได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อีเมล: [email protected] สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป