logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

62061011R1006L0 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2562 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63011002RM002L0 การประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ระยะที่ 2 ดร.รุ่งนภา คำผาง
ภญ.ธนพร บุษบาวไล

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

59005027H1108F0 COVID-19 Multi-Model Comparison Collaboration (CMCC) ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

63344011RM007L0 โครงการถอดบทเรียนและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย
ดนัย ชินคำ

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

62233 037R1 020F0 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของมาตรการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรหลัก ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

62443001R1009L0 การศึกษาความเป็นไปได้ของกรอบการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบในวาระครบ 20 ปี สสส. ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63351001RM001L0 การประเมินภายนอก แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ (แผน 12) ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%

61053002R1029L0 การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัด ฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61323002R1023L0 การศึกษาทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุข ภญ.ธนพร บุษบาวไล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

59002017R2021L3 การประเมินภาระงบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ผศ. พญ.ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์

ตรวจสอบผลวิจัย:90%

61413030R1035L0 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ในการใช้ยา tocilizumab รักษาโรคข้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็กชนิด Systemic ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล

ตรวจสอบผลวิจัย:71%

61313002R1026L0 การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียา จ(2) ชุติมา คำดี

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

62031030R1003L0 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของยาในข้อบ่งใช้ relapsing-remitting multiple sclerosis ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61103002R1017L0 การพัฒนาคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทยฉบับที่ 3 ทรงยศ พิลาสันต์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:37%

61023011R1002L0 การประเมินโครงการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ ภญ.ธนพร บุษบาวไล

ตรวจสอบผลวิจัย:90%

61123-002R1-011L0 การประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ ดร.รุ่งนภา คำผาง
ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61353041R1024F0 การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลักในประเทศไทย ทรงยศ พิลาสันต์

ตรวจสอบผลวิจัย:97%

แนวทางการคัดกรองตรวจวินิจฉัยและรักษาเพื่อการกำจัดโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังในยุคยาต้านไวรัส DAAs เป้าหมายโลกหรือเป้าหมายไทยที่เหมาะสม – การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณโดยแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธรณสุข ดร.วิริชดา ปานงาม

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61073002R1016L0 การศึกษาการเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการจัดบริการการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาล สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61063 002R1 009L0 การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย วิทธวัช พันธุมงคล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%