logo
Download ดาวน์โหลด 682 ครั้ง
เข้าชม 1409 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยด้วยยาต้านไวรัสพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  มีโอกาสเข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างครอบคลุม อย่างไรก็ดีพบว่าการดื้อยาต้านไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากมีโครงการเอดส์แห่งชาติในประเทศไทย ยาต้านไวรัสที่แนะนำให้ใช้ในกรณีที่ดื้อยาสูตรแรกและสูตรทางเลือก ได้แก่ยา Raltegavir, Etravirine และ Maraviroc อย่างไรก็ดี ยาต้านไวรัสเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ การเข้าถึงยายังมีข้อจำกัด เนื่องจากผู้ป่วยต้องแบกรับภาระค่ายาทั้งหมด และยังไม่มีข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยาเหล่านี้ในประเทศ ดังนั้นการศึกษานี้จึงทำการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยาต้านไวรัสทั้งสามในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาสูตรแรกและสูตรทางเลือก เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุยาเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ