logo
Download ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
เข้าชม 742 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปี พ.ศ. 2557 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่เกิดขึ้นในสถานบริการสุขภาพ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องใน 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลพร้าวและโรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลพานทองและโรงพยาบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสทิงพระและโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีทัศนคติด้านลบที่เกี่ยวกับการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ต้นทุนโครงการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนรวมโครงการ  ต้นทุนรายกิจกรรม ต้นทุนเฉลี่ยต่อคนของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมวิทยากรกระบวนการสร้างความเข้าใจและลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเอดส์ ต้นทุนเฉลี่ยต่อคนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสถานพยาบาลที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง