logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ISPOR Asia Pacific 2010

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยสาขาดังกล่าวในประเทศไทย HITAP โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Global Link Initiative Project–TGLIP) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงพิจารณาสนับสนุนทุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ISPOR Asia Pacific 2010 ระหว่างวันที่ 7 กันยายน พศ. 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต

โปรดส่งเอกสารภายในวันที่ 18 มีนาคม 2553 ดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบ (แฟ้มข้อมูลประกอบข่าว)


11 มกราคม 2553

Next post > ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1

< Previous post ประชุมนำเสนอโครงร่างวิจัยเรื่อง “การประเมินบัญชียา จ ข้อย่อยสอง ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551”

Related Posts