logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ผลการทบทวนวรรณกรรมและจัดลำดับความสำคัญเบื้องต้น
การจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย


          “ฝ่ายเลขานุการการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยฯ ได้รวบรวมหัวข้อวิจัยฯ ที่เสนอมาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อทบทวนวรรณกรรม และให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยประเด็นเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ สังคมและจริยธรรม และประเด็นปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยได้จัดการประชุมภายในคณะทำงานเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 ที่ผ่านมาเพื่อจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยฯ เบื้องต้น และได้หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 หัวข้อจากหัวข้อที่ส่งเข้ามาทั้งหมด 115 หัวข้อ จาก 64 หน่วยงาน”

 Download เอกสารผลการทบทวนวรรณกรรมและจัดลำดับความสำคัญเบื้องต้นการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขาภาพของประเทศไทย18 มกราคม 2553

Next post > การวัดน้ำหนักอรรถประโยชน์โดยใช้ EQ-5D

< Previous post ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1

Related Posts