logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 3
วันที่14-16 กค.53. อิมแพคเมืองทองธานี 


          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2R และเครือข่ายจะจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ
“เครือข่าย R2R ก้าวไกล สาธารณสุขไทยก้าวหน้า” ในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี  ท่านใดสนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.hsri.or.th/r2rforum ค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ท่านละ 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2553 ท่านละ 2,500 บาท (รวมค่าเอกสาร แหรกลางวัน และอาหารว่าง) 12 เมษายน 2553

Next post > การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในสถาบันผลิตแพทย์ “การใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างสมเหตุสมผล”

< Previous post การประชุมผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการเสนอและคัดเลือกหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2553

Related Posts