logo

รหัสโครงการ

60003 010R1 122L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 1 กันยายน 2560
สิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2561

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 45%

จำนวนผู้เข้าชม: 563 คน

วันที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2561 11:06

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว