logo

รหัสโครงการ

11-3-003-2558(22)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ผศ. ดร. พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

นักวิจัยร่วม

วันทนีย์ กุลเพ็ง

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

ตรวจสอบผลวิจัย - 95%

จำนวนผู้เข้าชม: 1796 คน

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 10:37

เกี่ยวกับโครงการ

โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยามีแนวโน้มที่จะมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะมะเร็งของไขกระดูก (multiple myeloma) ในปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งของไขกระดูกด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตนเอง (autologous stem cell transplantation) เป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคและมีอัตราการรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการให้ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันในประเทศไทยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตนเองยังไม่ได้รับการบรรจุอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์เนื่องจากเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงมีดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยโรคมะเร็งไขกระดูกในประเทศไทย" ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCBP) ผลการศึกษานี้จะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อบรรจุการปลูกถ่ายเซลล์ต้น กำเนิดเข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว