logo

รหัสโครงการ

34-3-104-2559(1)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 70%

จำนวนผู้เข้าชม: 2231 คน

วันที่เผยแพร่ 19 มกราคม 2560 10:04