logo

รหัสโครงการ

02-102-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.ภญ.ผกามาศ ไมตรีมิตร

รศ.ภญ.ระพีพรรณ ฉลองสุข

ภญ.อาจารย์ดร.เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ

ภญ.อาจารย์น้ำฝน ศรีบัณฑิต

ภก.อาจารย์สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำานวย

ภก.อาจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1491 คน

วันที่เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2550 00:00

เกี่ยวกับโครงการ

การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนและการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้บริหารและบุคคลากรทางการแพทย์ในการจัดสรรและกระจายทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อมูลดังกล่าวนับวันจะเพิ่มความสำคัญในระบบสาธารณสุขมากขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดใหม่ ๆ ถูกค้นพบตลอดเวลาและมักมีราคาแพงกว่าเทคโนโลยีเดิมที่ใช้อยู่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นส่งผลให้อุบัติการณ์และความชุกของโรคเรื่องรังสูงขึ้นและต้องการทรัพยากรเพื่อการสาธารณสุขมากขึ้น

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศไทย จัดทำโดย Ganesh SAP research Unit คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรวบรวมงานวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ซึ่งรวมถึงเรื่องยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่มีการศึกษาในบริบทของประเทศไทยทั้งจากฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของงานวิจัยเพื่อความสะดวกในการพิจารณานำข้อมูลไปใช้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับในประเทศไทย
 • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ผ่านมาและที่จะมีการศึกษาในอนาคตโดยมีการวิเคราะห์คุณภาพของงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลแต่มีความรู้ในด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์จำกัด เป็นการกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยทั้งในระดับนโยบาย เวชปฏิบัติและวิจัย
 • เพื่อเป็นที่ปรึกษาสำหรับหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยและนักวิจัย เพื่อใช้จัดลำดับความสำคัญของการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ลดความซ้ำซ้อนของงานวิจัย รวมถึงศักยภาพในการนำงานวิจัยทีมีอยู่ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดงานวิจัยอื่น
 • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิตาม guideline ที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสมสำหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ

ประเภทของงานวิจัยที่รวบรวม

 • Full economic evaluation
 • Randomized controlled trial
 • Quality of life
 • Cost analysis/ Cost of illness

แหล่งข้อมูลของงานวิจัย

 • Original article
 • Thesis/ Dissertation
 • Report
 • Proceeding