logo

รหัสโครงการ

01-304-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.ภญ.อุษาวดี มาลีวงศ์

นักวิจัยร่วม

-

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3027 คน

วันที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2554 15:00

เกี่ยวกับโครงการ

เนื่องด้วยพัฒนาการและวิทยาการที่ทันสมัยส่งผลให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวมาขึ้น โรคที่มีความสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นคือ โรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีมวลกระดูกลดลงจนต่ำกว่าระดับ 2.5 เท่า ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปริมาณมวลกระดูกเฉลี่ยในคนปกติเพศเดียวกันที่ช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปี เมื่อมวลกระดูกลดลงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในที่เสื่อมลง ทำให้เกิดกระดูกพรุนหักได้ง่ายขึ้นซึ่งส่งผลให้คตุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแย่ลง

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว