logo

รหัสโครงการ

01-308-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.ยุพิน ตามธีรนนท์

นักวิจัยร่วม

ภญ.ปัณรสี ขอนพุดซา

ผศ.ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

Dr Stephen Lim

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3298 คน

วันที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2554 15:58

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้เป็นการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์บนพื้นฐานของการใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยาในกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor หรือ statin ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย (atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin และ simvastatin) ที่ใช้สำหรับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ จากการศึกษาพบว่าการให้ยาสามัญ simvastatin จะมีความคุ้มค่าที่เกณฑ์ 1 เท่าของรายได้ต่อหัวประชาชาติทั้งในเพศชายและเพศหญิงที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปีมากกว่าร้อยละ 30 และความคุ้มค่าจะลดลงตามระดับความเสี่ยงที่ลดลง โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าร้อยละ 2.5 จะไม่
มีความคุ้มค่าที่เกณฑ์ 3 เท่าของรายได้ต่อหัวประชาชาติ หากมีการนำยาสามัญ simvastatin มาใช้ให้ครอบคลุมผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 จะมีภาระด้านงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 463 ล้านบาทในปีแรก และภาระด้านงบประมาณที่เกิดขึ้นจะเพิ่มมากขึ้นตามความเสี่ยงที่น้อยลง

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว