logo

รหัสโครงการ

01-305-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี

นักวิจัยร่วม

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2589 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 15:10

เกี่ยวกับโครงการ

โรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากในผู้สูงอายุ พบได้ร้อยละ 60-70 ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม รองลงมาเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง (vascular dementia) จากการเสื่อมสลายของเซลล์สมอง (degenerative) ไม่เพียงทำให้ผู้ป่วยมีอาการความจำบกพร่อง ยังรวมถึงความสามารถของสมองด้านต่างๆเช่น การรับรู้ การตัดสินใจ การใช้เหตุผล ก็ลดน้อยลงตามไปด้วย จากการสำรวจภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2542-44 พบว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 11.4 และพบความชุกในการเกิดโรคเพิ่มขึ้น หากมีอายุมากขึ้น กล่าวคือ ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี มีความชุก 8.8% และในผู้ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี มีความชุกของโรคเพิ่มขึ้นถึง 41.4% นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2548 พบผู้ป่วยไทยที่มีภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด 229,000 ราย และคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 450,000 คน และอาจมากกว่า 1 ล้านคนในอีก 50 ปีข้างหน้า เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต