logo

รหัสโครงการ

06-302-2551

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.จิราพรรณ เรืองรอง

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1830 คน

วันที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2554 16:06

เกี่ยวกับโครงการ

ในปัจจุบันนี้ มีการใช้ยาต้านจุลชีพเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีการเกิดโรคติดเชื้อทั้งชนิดติดต่อและไม่ติดต่ออย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพมีสัดส่วนมากกว่ายากลุ่มอื่นๆ การใช้ยาต้านจุลชีพที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสมและเกิดปัญหาการดื้อยาเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่มีปัญหาการใช้ยาต้านจุลชีพปริมาณมากและมีความไม่สมเหตุสมผล จากการศึกษาการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์พบว่า มีการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 41 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่เป็นโรงเรียนแพทย์ พบว่ามีการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสมร้อยละ 25-91 การใช้มาตรการฯส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล จะช่วยลดปริมาณการใช้ยา เพิ่มความสมเหตุสมผลในการใช้ยา ลดอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาได้ แต่ด้วยความหลากหลายของมาตรการฯ และแต่ละมาตรการฯมีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันออกไป การคัดเลือกมาตรการฯที่เหมาะสมจึงเป็นสิงสำคัญ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกมาตรการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลที่มีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และเหมาะสมกับบริบทสุขภาพประเทศไทย  

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว